Array

Albérleti szerződés

Albérleti szerződés

 

mely egyrészről

név: ……………………………………….

születési hely és idő: ………………….

anyja neve: ………………………………

lakcím: ……………… …………………..

sz. ig. sz.: ………………………………..

 

mint bérlő – a továbbiakban: Bérlő –,

másrészről

 

név: …………………………………………

születési hely és idő: ……………………

anyja neve: ………………………………..

lakcím: ……………………………………..

sz. ig. sz.: …………………….…………….

 

mint albérlő – a továbbiakban: Albérlő – között jött létre  az alábbi feltételekkel:

 

1. Bérlő albérletbe adja, Albérlő pedig albérletbe veszi a ……………………….. (cím) szám alatti …… szoba, hallos öröklakás egy külön bejáratú szobáját, mely az előtérből balra nyílik és 20 m2 alapterületű. Az albérletbe adott, illetve vett szoba – a továbbiakban: szoba – bútorozott, benne televízió- és rádiókészülék található.

 

2.  Bérlő kijelenti, hogy a Tulajdonos írásbeli előzetes hozzájárulása alapján, – melyet a jelen szerződéshez mellékletként csatolnak – adja albérletbe a szobát.

 

3. Szerződő Felek az albérleti díjat havi ………… Ft-ban, azaz ………………….. forintban határozzák meg, melyet Albérlőnek minden tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni Bérlő kezeihez. Bérlő az átvett összegről köteles minden alkalommal átvételi elismervényt adni. Az albérleti díj nem foglalja magában a fűtés, világítás és a gázhasználat díját. A fűtést a lakás szobáinak alapterületéből (60 m2) rá jutó rész arányában, azaz 1/3-ad részben kell megfizetnie Albérlőnek. A világítás díja a szobában felszerelt árammérő adatai szerint terheli Albérlőt.  A gázdíjat – minthogy a gázt csak főzésre használják – fele-fele arányban viseli Bérlő és Albérlő.

 

4. Az albérletbe adott szoba kizárólagos használata Albérlő jogosult. A közös  használatú helyiségeket (konyha, fürdőszoba, WC, előtér) Albérlő szintén használhatja.

 

5. Az Albérlő köteles a kizárólagosan, valamint a közösen használt helyiségeket rendeltetésszerűen használni, azok állagát megóvni, a lakás tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit és közös használatra szolgáló helyiségeit a vonatkozó jogszabályok, a jelen szerződés és a tulajdonos előírásának megfelelően használni. Albérlő az általa kizárólagosan használt szobát át nem rendezheti, onnan ki vagy oda be bútort nem vihet.

 

6. A Szerződő Felek megállapodása alapján az Albérlő ezen a jogcímen a    lakásba bejelentkezhet, de oda harmadik személyt, így házastársat, élettársat, gyermeket vagy más hozzátartozót sem fogadhat be, és további albérleti jogviszonyt nem létesíthet.

 

7. Jelen szerződés meghatározott időre, ……… év …………… hó .... napjáig jön létre. E határidő leteltével Albérlőnek ki kell költöznie a lakásból oly módon, hogy elhelyezéséről maga köteles gondoskodni.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

A Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

Kelt: …………………….(város/község neve), ……… év …………… hónap … napján.

 

         ………………………..                                   ………………………..

                   Bérlő                                                         Albérlő

 

Előttünk mint tanúk előtt:

 

1. ……………………………………

………………………………………

név, lakcím

2. ………………………………………

…………………………………………

                   név, lakcím